science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University


แนะนำสำหรับนักศึกษา

กรณีน้องๆ มีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ เจ้าหน้าที่ได้ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1  วิทยาเขตเวียงบัว

ฝ่ายวิชาการ

พี่หนึ่ง

พี่หนึ่ง

พี่บรา

พี่บาร์

รับผิดชอบ / ให้คำปรึกษา : การลงทะเบียนเรียน, การเพิ่มถอนรายวิชา, การขอเปิดรายวิชา, การรักษาสภาพนักศึกษา, การยื่นคำร้องต่างๆ

084-3741885

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

พี่แหม่ม

พี่แหม่ม

รับผิดชอบ / ให้คำปรึกษา : ระบบบันทึกหน่วยกิจกรรม, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, ทุนการศึกษา, การประกันอุบัติเหตุ, หอพักนักศึกษา, นักศึกษาวิชาทหาร, แนะแนวอาชีพและการทำงานพิเศษ, การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย, กิจกรรมต่างๆ

092-8729034

Video แนะนำ


sciresearch
scicenter
stem
CEPBCMRU
KM QA
research scialumni
grade command

ติดต่อคณะ

© Copyright 2021 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่