Loading...

การรับสมัคร

เปิดโอกาส เปิดใจ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ชีวิต

บริการต่างๆ

เปิดรับบริการที่เหมาะกับคุณ

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

update : 16 มี.ค. 2566 15:29:08 18
หลักสูตร วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

update : 13 มี.ค. 2566 10:19:09 25
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ

update : 9 มี.ค. 2566 11:44:24 18
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

update : 8 มี.ค. 2566 16:29:35 12
ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “ครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “ครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

update : 7 มี.ค. 2566 13:31:47 19
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Draping drape การจับวางผ้าบนหุ่น และการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ กระเป๋าด้วยเทคนิค Stamp ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Draping drape การจับวางผ้าบนหุ่น และการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ กระเป๋าด้วยเทคนิค Stamp ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง

update : 7 มี.ค. 2566 13:29:55 16