Loading...

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Draping drape การจับวางผ้าบนหุ่น และการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ กระเป๋าด้วยเทคนิค Stamp ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์มยุรี ชมภูงาม หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
จัดกิจกรรม
Draping drape การจับวางผ้าบนหุ่น และการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ กระเป๋าด้วยเทคนิค Stamp และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้รู้จักและสนใจมาสมัครเข้าเรียนให้มากขึ้น