Loading...

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางรุ่งทิวา แซ่แต้ นักวิชาการศึกษา
นำคณะผู้นำนักศึกษาจำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ “ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการกาเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้นำนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการ และนายสิทธิชัย เสือมั่น ประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างสถาบัน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2566