กิจกรรมการแข่งขัน
# กิจกรรมการแข่งขัน จำนวนรับ/สมัคร สมัครแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อ รับสมัคร
1 การประกวดคลิปหัวข้อ "Easy Chemistry Lab Contest ภาควิชาเคมี
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 32 รับสมัคร 5 - 26 ก.ค. 2564
2 การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา
รายละเอียด
30 / 30 เต็ม รับสมัคร 5 - 15 ก.ค. 2564
3 การแข่งขันการจัดทําคลิปนําเสนอทางฟิสิกส์ (ระดับม.ต้น) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 9 รับสมัคร 5 - 28 ก.ค. 2564
4 การแข่งขันการจัดทําคลิปนําเสนอทางฟิสิกส์ (ระดับม.ปลาย) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 20 รับสมัคร 5 - 28 ก.ค. 2564
5 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ในหัวข้อ “การนําเสนอภาควิชาคอมพิวเตอร์ CMRU อย่างไรให้ ปัง !!” ภาควิชาคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 11 รับสมัคร 5 - 24 ก.ค. 2564
6 การแข่งขัน DIY การออกแบบและตกแต่งเสื้อ T-shirt จากเศษวัสดุในชุมชน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
รายละเอียด
15 / 11 รับสมัคร 1 - 15 ก.ค. 2564
7 การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อชิงรางวัล ภายใต้หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal Info-graphic Design Contest” ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 34 รับสมัคร 1 - 25 ก.ค. 2564
8 การประกวดคลิปหัวข้อ “ชาว New Normal เลือก ลดใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 19 รับสมัคร 5 - 25 ก.ค. 2564
9 การประกวดคลิปหัวข้อ “SAFTEY มีได้ทุกที่...ในวิถีชีวิตใหม่” หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 13 รับสมัคร 5 -25 ก.ค. 2564
10 การประกวดการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) หลักสูตรคณิตศาสตร์
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 15 รับสมัคร 5 - 25 ก.ค. 2564
11 การประกวดคลิปหัวข้อ “นักวิจัย รุ่นเยาว์ Young Researcher Contest" หลักสูตรสถิติ
รายละเอียด
50 / 8 รับสมัคร 5 - 26 ก.ค. 2564
12 การประกวดคลิปหัวข้อ "DIY สุดปัง...ยับยั้ง COVID-19" หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด
20 / 6 รับสมัคร 5 - 23 ก.ค. 2564
13 การแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานจําลองด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ ครั้งที่ 2 (ระดับ ม.ปลาย) หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 32 รับสมัคร 5 - 31 ก.ค. 2564
14 การแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานจําลองด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ ครั้งที่ 2 (ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา) หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 8 รับสมัคร 5 - 31 ก.ค. 2564
15 การออกแบบเสื้อมัดย้อมด้วยเทคนิคสร้างสรรค์จากแรงบรรดาลใจผ้าซิ้นสันกำแพง หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
15 / 15 เต็ม รับสมัคร 5 - 31 ก.ค. 2564
16 การแข่งขันโครงงานอาชีพสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
รายละเอียด
ไม่จำกัด / 9 รับสมัคร 5 - 27 ก.ค. 2564
17 งานเสวนาวิชาการออนไลน์ "ชีวิตวิถีใหม่ของวัยรุ่น" (Teenagers Adjust to the New Normal) ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียด
100 / 19 รับสมัคร ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2564