พนักงานทั้งหมด 187 คน
ปฎิบัติงาน 176
ลาศึกษาต่อ 11

ประเภทบุคลากร