บุคลากรสายสนับสนุน 32 คน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางกนกวรรณ พวงลังกา

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี

สถานะ: ปฏิบัติงาน

user-avatar
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา

นางอุทัยวรรณ ปันนา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางอุทัยวรรณ ปันนา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางศิริพร ปัญญาอินทร์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางศิริพร ปัญญาอินทร์

นางณัฏฐนันท์ เรียบเรียง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางณัฏฐนันท์ เรียบเรียง

นางกมลพรรณ เมืองมา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางกมลพรรณ เมืองมา

นางจันทร์จิรา สมจิต

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาเคมี

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางจันทร์จิรา สมจิต

นางสาวลักษณ์นารา คำรศ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาเคมี

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวลักษณ์นารา คำรศ

นางสาวศิริลักษณ์ นพคุณ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวศิริลักษณ์ นพคุณ

นายทนงศักดิ์ ปาระมีศรี

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายทนงศักดิ์ ปาระมีศรี

นายกรีฑา ปิลันธนดิลก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายกรีฑา ปิลันธนดิลก

นายณัฐพร ปิงมูลทา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายณัฐพร ปิงมูลทา

นายวิทยา มาบุญธรรม

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายวิทยา มาบุญธรรม

นายจาตุรนต์ สมบุนไชย

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายจาตุรนต์ สมบุนไชย

นายพงษ์ชนะ ชุติมา

พนักงานราชการ

สังกัด: ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายพงษ์ชนะ ชุติมา

นายเจษฎา มีทรัพย์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายเจษฎา มีทรัพย์

นางสาวจารุวรรณ พากเพียร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวจารุวรรณ พากเพียร

นายพิชิต พรมเสนใจ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายพิชิต พรมเสนใจ

นายธงชัย ศรีตะปัญญะ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายธงชัย ศรีตะปัญญะ

นายธีรพันธ์ แซ่โซ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายธีรพันธ์ แซ่โซ้ง

นายไมตรี มูลกันทา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายไมตรี มูลกันทา

นางรุ่งทิวา แซ่แต้

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางรุ่งทิวา แซ่แต้

นายมงคล กันทะป้อ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายมงคล กันทะป้อ

นางผุดผ่อง ยี่บุ๊น

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางผุดผ่อง ยี่บุ๊น

นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์

นางสาวนิตยา เสนดี

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา เสนดี

นางสุภาพร ปิลันธนดิลก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการเงินและบัญชี

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสุภาพร ปิลันธนดิลก

นายประสาท ธรรมชัย

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นายประสาท ธรรมชัย

นางสาวอมลรัศมิ์ จันทร์แก้ว

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวอมลรัศมิ์ จันทร์แก้ว

นางสาวกรกมล พรหมายน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: สำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบริหาร

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวกรกมล พรหมายน

นางสาวทัศนีย์ ไชยฮ้อย

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนีย์ ไชยฮ้อย

นางสาวมัตติกา ฝั้นมงคล

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวมัตติกา ฝั้นมงคล

นางสาวอัจฉรา คำฝั้น

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัด: ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

สถานะ: ปฏิบัติงาน

นางสาวอัจฉรา คำฝั้น